HOZZÁJÁRULÁS ADATOK KEZELÉSÉHEZ

A GINOP-6.1.2.-15-2015-00001 azonosítószámú, Digitális szakadék csökkentése című kiemelt projekt keretében meghirdetett „mentor/megyei mentor koordinátor munkakör betöltésére irányuló pályázati felhívásra jelentkező Pályázó tudomással bír arról, hogy az álláspályázat benyújtásának és a pályázatban való részvételnek a feltétele az alábbi „Adatvédelmi Tájékoztató” című dokumentumban foglaltak tudomásul vétele és elfogadása.

Pályázó az álláspályázatának benyújtásával elismeri, hogy a jelen dokumentum tartalmát megismerte és egyúttal elfogadja az abban foglalt rendelkezéseket.

Továbbá Pályázó az álláspályázatának benyújtásával hozzájárul, hogy az álláspályázatában szereplő személyes adatait a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11., e-mail: ginop612@kifu.gov.hu, képviseli: Szijártó Zoltán elnök, a továbbiakban: KIFÜ) az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.

Tudomásul veszi Pályázó továbbá, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti jogokkal rendelkezik, így különösen tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, az adatok törléséhez/zárolásához és jogorvoslathoz való jogot érvényesíthet.

Továbbá Pályázó tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulása bármikor visszavonható, amelyet az ginop612@kifu.gov.hu  e-mail címre elküldött értesítésben tehet meg, és kérdés, észrevétel esetén is igénybe veheti a megadott email címet.

Pályázó tudomásul veszi, hogy, hogy amennyiben a pályázati adatbázisban nyilvántartott adatai kezeléséhez való hozzájárulását visszavonja, a pályázati eljárás további szakaszában nem vehet részt.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelés jogalapja és célja

A KIFÜ konzorciumi tagként (a konzorcium további tagjai: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Nemzetgazdasági Minisztérium) GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számon a GINOP – 6.1.2 Digitális szakadékcsökkentés projekt végrehajtására 2016 február 17-én kötött támogatási szerződést. A projekt célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése, az elsődleges digitális megosztottság csökkentése a hátrányos helyzetű, digitális készségekkel nem rendelkező lakosság, munkavállalási korú, különösen az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező lakosság körében. A pályázók ezen célok megvalósítására tervezett álláspályázatokra jelentkeznek. A pályázati eljárás és kompetenciavizsgálat során a KIFÜ az Infotv. rendelkezései szerint, a pályázó hozzájárulásával kezeli az adatokat. Az adatkezelés célja a foglalkoztatni kívánt munkavállalók kiválasztási eljárásának elősegítése. A pályázó személyes adatait kizárólag a KIFÜ álláspályázat befogadásában, lebonyolításában és a pályázatok értékelésében illetékes munkatársai ismerhetik meg.

2. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a munkaviszony megkezdéséig, de legkésőbb a pályázat benyújtásától számított 12 hónapig tart, amennyiben nem kéri a pályázó adatainak korábban történő törlését. A KIFÜ az álláspályázatokkal kapcsolatosan tudomására hozott adatokat, kizárólag az álláspályázathoz kapcsolódóan, annak elbírálása céljából kezeli.

3. Az adatok védelme:

A KIFÜ a tudomására jutott adatokat kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, vagy adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében, továbbá a pályázó hozzájárulása esetén adhatja át.

Az adatkezelés részeként a pályázás során megadott személyes adatok jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben megjelölt, illetve a projekttel kapcsolatban feladat-hatáskörrel rendelkező szervezetek számára (ideértve különösen a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, a projekt Irányító Hatóságát és ellenőrző szerveit) kerülhetnek továbbításra a cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig.

4. A kezelt adatok köre:
Az adatnyilvántartás és -kezelés a pályázó által az álláspályázattal kapcsolatosan megküldött személyes adatok, illetőleg a megküldött dokumentumokban szereplő alábbi személyes adatok:

a) természetes személyazonosító adatok,
b) önéletrajz,
c) a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adatok,
d) kompetencia-vizsgálat eredménye,
e) mellékelt dokumentumok

5. Adatbiztonsági intézkedések:

A KIFÜ gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Infotv. és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.